Świadectwo uznania Urzędu Dozoru Technicznego wraz z zestawieniem metod badawczych do pobrania TUTAJ.